Dong Cang Jian She Shen Zhen kk mall Shi Shang Jing Pin Qi Jian Dian 1 - 东仓建设,深圳KK Mall时尚精品旗舰店1
1 WOR店位于深圳金融区蔡屋围的高档购物天堂KK Mall,是东仓建设的又一新作。有趣的是,其室内设计的灵感来自于巴勃罗毕加索的画作:女人头像(1939年),这是由拉合尔艺术家奥马尔阿克尔创作的3D作品。Arqil的艺术作品打破了当下逻辑和有序的理论,巧妙地运用形式,材料和事件纹理来构建不同的现实。

Dong Cang Jian She Shen Zhen kk mall Shi Shang Jing Pin Qi Jian Dian 1 1 - 东仓建设,深圳KK Mall时尚精品旗舰店1
其空间的轮廓可能被用作室内设计的基础,但空间体验是由所谓的四色定理所锚定的,它模糊了所有明显维度的感知。墙的颜色延伸到地板和天花板上,创造出意想不到的飞机穿过房屋的效果,而一个镜面的天花板则复制了下面的干预措施。搁架和主支柱提供了一个正交几何,由圆形、矩形和不同的线条组成。

Dong Cang Jian She Shen Zhen kk mall Shi Shang Jing Pin Qi Jian Dian 1 2 - 东仓建设,深圳KK Mall时尚精品旗舰店1
Dong Cang Jian She Shen Zhen kk mall Shi Shang Jing Pin Qi Jian Dian 1 3 - 东仓建设,深圳KK Mall时尚精品旗舰店1
Dong Cang Jian She Shen Zhen kk mall Shi Shang Jing Pin Qi Jian Dian 1 4 - 东仓建设,深圳KK Mall时尚精品旗舰店1
Dong Cang Jian She Shen Zhen kk mall Shi Shang Jing Pin Qi Jian Dian 1 5 - 东仓建设,深圳KK Mall时尚精品旗舰店1
Dong Cang Jian She Shen Zhen kk mall Shi Shang Jing Pin Qi Jian Dian 1 6 - 东仓建设,深圳KK Mall时尚精品旗舰店1
Dong Cang Jian She Shen Zhen kk mall Shi Shang Jing Pin Qi Jian Dian 1 7 - 东仓建设,深圳KK Mall时尚精品旗舰店1
Dong Cang Jian She Shen Zhen kk mall Shi Shang Jing Pin Qi Jian Dian 1 8 - 东仓建设,深圳KK Mall时尚精品旗舰店1
Dong Cang Jian She Shen Zhen kk mall Shi Shang Jing Pin Qi Jian Dian 1 9 - 东仓建设,深圳KK Mall时尚精品旗舰店1
Dong Cang Jian She Shen Zhen kk mall Shi Shang Jing Pin Qi Jian Dian 1 10 - 东仓建设,深圳KK Mall时尚精品旗舰店1
Dong Cang Jian She Shen Zhen kk mall Shi Shang Jing Pin Qi Jian Dian 1 11 - 东仓建设,深圳KK Mall时尚精品旗舰店1
Dong Cang Jian She Shen Zhen kk mall Shi Shang Jing Pin Qi Jian Dian 1 12 - 东仓建设,深圳KK Mall时尚精品旗舰店1
Dong Cang Jian She Shen Zhen kk mall Shi Shang Jing Pin Qi Jian Dian 1 13 - 东仓建设,深圳KK Mall时尚精品旗舰店1
Dong Cang Jian She Shen Zhen kk mall Shi Shang Jing Pin Qi Jian Dian 1 14 - 东仓建设,深圳KK Mall时尚精品旗舰店1
Dong Cang Jian She Shen Zhen kk mall Shi Shang Jing Pin Qi Jian Dian 1 15 - 东仓建设,深圳KK Mall时尚精品旗舰店1
Dong Cang Jian She Shen Zhen kk mall Shi Shang Jing Pin Qi Jian Dian 1 16 - 东仓建设,深圳KK Mall时尚精品旗舰店1
Dong Cang Jian She Shen Zhen kk mall Shi Shang Jing Pin Qi Jian Dian 1 17 - 东仓建设,深圳KK Mall时尚精品旗舰店1
Dong Cang Jian She Shen Zhen kk mall Shi Shang Jing Pin Qi Jian Dian 1 18 - 东仓建设,深圳KK Mall时尚精品旗舰店1
Dong Cang Jian She Shen Zhen kk mall Shi Shang Jing Pin Qi Jian Dian 1 19 - 东仓建设,深圳KK Mall时尚精品旗舰店1
Dong Cang Jian She Shen Zhen kk mall Shi Shang Jing Pin Qi Jian Dian 1 20 - 东仓建设,深圳KK Mall时尚精品旗舰店1
Dong Cang Jian She Shen Zhen kk mall Shi Shang Jing Pin Qi Jian Dian 1 21 - 东仓建设,深圳KK Mall时尚精品旗舰店1
Dong Cang Jian She Shen Zhen kk mall Shi Shang Jing Pin Qi Jian Dian 1 22 - 东仓建设,深圳KK Mall时尚精品旗舰店1
Dong Cang Jian She Shen Zhen kk mall Shi Shang Jing Pin Qi Jian Dian 1 23 - 东仓建设,深圳KK Mall时尚精品旗舰店1
Dong Cang Jian She Shen Zhen kk mall Shi Shang Jing Pin Qi Jian Dian 1 24 - 东仓建设,深圳KK Mall时尚精品旗舰店1
Dong Cang Jian She Shen Zhen kk mall Shi Shang Jing Pin Qi Jian Dian 1 25 - 东仓建设,深圳KK Mall时尚精品旗舰店1
Dong Cang Jian She Shen Zhen kk mall Shi Shang Jing Pin Qi Jian Dian 1 26 - 东仓建设,深圳KK Mall时尚精品旗舰店1
Dong Cang Jian She Shen Zhen kk mall Shi Shang Jing Pin Qi Jian Dian 1 - 东仓建设,深圳KK Mall时尚精品旗舰店1
∇平面图,plan

Dong Cang Jian She Shen Zhen kk mall Shi Shang Jing Pin Qi Jian Dian 1 28 - 东仓建设,深圳KK Mall时尚精品旗舰店1


发表评论

JoyLinkcnzz&51la for wordpress,cnzz for wordpress,51la for wordpress